||જય જીવ||

||જીવાત્માની સેવા એ જ પરમાત્માની સેવા||

||જય જીવ દયા||

ટ્રસ્ટ રજી.નં. એફ/૨૯૭૩/ભાવનગર * મંડળી રજી.નં.ગુજરાત /૩૦૫૦/ભાવનગર તા. ૩-૬-૨૦૧૫ * PAN: AAPTS5861E English

સંપર્ક

સંપર્ક

કાર્ય કરતા

પ્રમુખશ્રી
શ્રી છગનબાઈ વી. ચૌહાણ
મોચીચોક, મહુવા
ઉપપ્રમુખશ્રી
શ્રી અલ્પેશભાઈ સી. દોશી
મોં. ૯૮૨૫૦૦૬૧૬૬
મંત્રીશ્રી
શ્રી હસમુખભાઈ ડી. ત્રિવેદી
મોં. ૯૯૦૪૨૯૯૩૫૫
સહમંત્રીશ્રી
શ્રી દિલીપભાઈ એમ. દોશી
મોં. ૯૮૨૫૭૮૧૧૮૦

મેનેજીંગ ટ્રસ્ટીશ્રી
શ્રી
અમીરભાઈ બી. ઢબ્બુ
મોં. ૯૮૨૫૦૯૦૬૨૪

શ્રી જશવંતભાઈ પી. ગાંધી
મોં. ૯૬૨૫૨૭૯૪૯૪
સલાહકારશ્રી
કીટ સંચાલકશ્રી
શ્રી ભુપતભાઇ કે. સોની
મોં. ૯૮૨૪૨૨૨૭૧૦
શ્રી પ્રવીણભાઈ પી. ભુત
મોં. ૯૯૭૯૬૨૦૯૦૯
ખજાનચીશ્રી
શ્રી પ્રદીપભાઈ જે મહેતા
સંપર્ક માહિતી


  સરનામું: શ્રી અલ્લારામ સહાયતા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ જી – ૫ , સહયોગ કોમ્પ્લેક્સ , ટી।સી।પેટ્રોલ પંપ પાસે, મહુવા – ૩૬૪૨૯૦ . જિ. ભાવનગર

  દૂરભાષ: ૯૮૨૫૦ ૯૦૬૨૪

 

સ્થાન