||જય જીવ||

||જીવાત્માની સેવા એ જ પરમાત્માની સેવા||

||જય જીવ દયા||

ટ્રસ્ટ રજી.નં. એફ/૨૯૭૩/ભાવનગર * મંડળી રજી.નં.ગુજરાત /૩૦૫૦/ભાવનગર તા. ૩-૬-૨૦૧૫ English

સંપર્ક

સંપર્ક

કાર્ય કરતા

પ્રમુખશ્રી
શ્રી છગનબાઈ વી. ચૌહાણ
મોચીચોક, મહુવા
ઉપપ્રમુખશ્રી
શ્રી અલ્પેશભાઈ સી. દોશી
મોં. ૯૮૨૫૦૦૬૧૬૬
મંત્રીશ્રી
શ્રી હસમુખભાઈ ડી. ત્રિવેદી
મોં. ૯૯૦૪૨૯૯૩૫૫
સહમંત્રીશ્રી
શ્રી દિલીપભાઈ એમ. દોશી
મોં. ૯૮૨૫૭૮૧૧૮૦

મેનેજીંગ ટ્રસ્ટીશ્રી
શ્રી
અમીરભાઈ બી. ઢબ્બુ
મોં. ૯૮૨૫૦૯૦૬૨૪

શ્રી જશવંતભાઈ પી. ગાંધી
મોં. ૯૬૨૫૨૭૯૪૯૪
સલાહકારશ્રી
કીટ સંચાલકશ્રી
શ્રી ભુપતભાઇ કે. સોની
મોં. ૯૮૨૪૨૨૨૭૧૦
શ્રી પ્રવીણભાઈ પી. ભુત
મોં. ૯૯૭૯૬૨૦૯૦૯
ખજાનચીશ્રી
શ્રી પ્રદીપભાઈ જે મહેતા
સંપર્ક માહિતી

શ્રી અમીરભાઈ બી. ઢબ્બુ (અમીરદાદા)
મેનેજીંગ ટ્રસ્ટીશ્રી

સરનામું: C/o કાજલ ટ્રેડર્સ,
પાર્શીવલ પરા, ભારત પેટ્રોલ પમ્પની સામે,
મહુવા- ૩૬૪૨૯૦. ભાવનગર, ગુજરાત, ભારત

 દૂરભાષ: ૯૮૨૫૦ ૯૦૬૨૪

 

સ્થાન