||જય જીવ||

||જીવાત્માની સેવા એ જ પરમાત્માની સેવા||

||જય જીવ દયા||

ટ્રસ્ટ રજી.નં. એફ/૨૯૭૩/ભાવનગર * મંડળી રજી.નં.ગુજરાત /૩૦૫૦/ભાવનગર તા. ૩-૬-૨૦૧૫ English

વસ્ત્ર સહાય છબીઓ

સાડી , સાદાં કે ગરમ વસ્ત્ર ( ધાબળા ) નું વર્ષમાં એક વખત વિતરણ . તથા સમાજમાંથી પ્રાપ્ત થયેલાં સન્માન પૂર્વક પહેરી શકાય તેવાં કપડાનું વર્ષમાં બે ખત વિતરણ

Zugleich sei der anteil derjenigen jugendlichen gestiegen, die https://hausarbeithilfe.com das abitur oder die fachhochschulreife erwerben und damit studieren können zwischen 2009 und 2012 stieg diese quote von knapp 47 auf fast 55 prozent.

સંપર્ક માહિતી

શ્રી અમીરભાઈ બી. ઢબ્બુ (અમીરદાદા)
મેનેજીંગ ટ્રસ્ટીશ્રી

સરનામું: C/o કાજલ ટ્રેડર્સ,
પાર્શીવલ પરા, ભારત પેટ્રોલ પમ્પની સામે,
મહુવા- ૩૬૪૨૯૦. ભાવનગર, ગુજરાત, ભારત

 દૂરભાષ: ૯૮૨૫૦ ૯૦૬૨૪

 

સ્થાન