||જય જીવ||

||જીવાત્માની સેવા એ જ પરમાત્માની સેવા||

||જય જીવ દયા||

ટ્રસ્ટ રજી.નં. એફ/૨૯૭૩/ભાવનગર * મંડળી રજી.નં.ગુજરાત /૩૦૫૦/ભાવનગર તા. ૩-૬-૨૦૧૫ English

વસ્ત્ર સહાય છબીઓ

સાડી , સાદાં કે ગરમ વસ્ત્ર ( ધાબળા ) નું વર્ષમાં એક વખત વિતરણ . તથા સમાજમાંથી પ્રાપ્ત થયેલાં સન્માન પૂર્વક પહેરી શકાય તેવાં કપડાનું વર્ષમાં બે ખત વિતરણ

Zugleich sei der anteil derjenigen jugendlichen gestiegen, die https://hausarbeithilfe.com das abitur oder die fachhochschulreife erwerben und damit studieren können zwischen 2009 und 2012 stieg diese quote von knapp 47 auf fast 55 prozent.

સંપર્ક માહિતી


  સરનામું: શ્રી અલ્લારામ સહાયતા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ જી – ૫ , સહયોગ કોમ્પ્લેક્સ , ટી।સી।પેટ્રોલ પંપ પાસે, મહુવા – ૩૬૪૨૯૦ . જિ. ભાવનગર

  દૂરભાષ: ૯૮૨૫૦ ૯૦૬૨૪

 

સ્થાન