||જય જીવ||

||જીવાત્માની સેવા એ જ પરમાત્માની સેવા||

||જય જીવ દયા||

ટ્રસ્ટ રજી.નં. એફ/૨૯૭૩/ભાવનગર * મંડળી રજી.નં.ગુજરાત /૩૦૫૦/ભાવનગર તા. ૩-૬-૨૦૧૫ English

અન્ય સેવાઓ

આ ઉપરાંત સરકારશ્રીની વિવિધ કલ્યાણકારી ત્રીસેક જેટલી યોજનાઓ જેવી કે : – મફત તબીબી સહાય   (ટી.બી., કેન્સર,એઇડ્ઝ,રક્તપિત જેવા દર્દો માં )  * વિધવા સહાય * રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય * વૃધ્ધ પેન્શન  * વય વંદના વૃધ્ધ પેન્શન * કુંવરબાઇનું મામેરું * માનવ કલ્યાણ સહાય * સિનિયર સીટીઝન કાર્ડતથા વિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટે ડો . સર્ટિ * બસમાં મફતા મુસાફરી નો પાસ * રેલ્વે કન્સેશન * સાધન સહાય અભ્યાસ સહાય ન* રોજગાર તાલીમ * વિકલાંગ પેન્શન * સંત સુરદાસ સહાય વગેરે ના ફોર્મ ભરી આપી સમાજનાં જરૂરતમંદ , નબળા અને આર્થિક પછાત વર્ગનાં લોકોને શક્ય તમામ રીતે મદદરૂપ થવાનો દિલથી પ્રયાસ કરી એ છીએ .

proofreading services free

સંપર્ક માહિતી

શ્રી અમીરભાઈ બી. ઢબ્બુ (અમીરદાદા)
મેનેજીંગ ટ્રસ્ટીશ્રી

સરનામું: C/o કાજલ ટ્રેડર્સ,
પાર્શીવલ પરા, ભારત પેટ્રોલ પમ્પની સામે,
મહુવા- ૩૬૪૨૯૦. ભાવનગર, ગુજરાત, ભારત

 દૂરભાષ: ૯૮૨૫૦ ૯૦૬૨૪

 

સ્થાન