||જય જીવ||

||જીવાત્માની સેવા એ જ પરમાત્માની સેવા||

||જય જીવ દયા||

ટ્રસ્ટ રજી.નં. એફ/૨૯૭૩/ભાવનગર * મંડળી રજી.નં.ગુજરાત /૩૦૫૦/ભાવનગર તા. ૩-૬-૨૦૧૫ English

અનાજ કીટ સહાય છબીઓ

સમાજના વંચિત , વ્યથિત અને સાવ નિરાધાર એવાં દરિદ્રનારાયણ પરિવારોને પ્રતિમાસ રૂા , ૨પ૦ ની મર્યાદામાં જીવન જરૂરીયાતની કાચી ખાદ્ય સામગ્રીની અનાજ કિટ ( બાજરી , ઘઉં , ચોખા , ખાંડ , ચા , મગદાળ , તેલ , મરચું , હળદર , ઘાણાજીરૂ ) વિના મૂલ્ય ( ૪૦૦ પરિવારોને ) આપવામાં આવે છે

સંપર્ક માહિતી

શ્રી અમીરભાઈ બી. ઢબ્બુ (અમીરદાદા)
મેનેજીંગ ટ્રસ્ટીશ્રી

સરનામું: C/o કાજલ ટ્રેડર્સ,
પાર્શીવલ પરા, ભારત પેટ્રોલ પમ્પની સામે,
મહુવા- ૩૬૪૨૯૦. ભાવનગર, ગુજરાત, ભારત

 દૂરભાષ: ૯૮૨૫૦ ૯૦૬૨૪

 

સ્થાન