||જય જીવ||

||જીવાત્માની સેવા એ જ પરમાત્માની સેવા||

||જય જીવ દયા||

ટ્રસ્ટ રજી.નં. એફ/૨૯૭૩/ભાવનગર * મંડળી રજી.નં.ગુજરાત /૩૦૫૦/ભાવનગર તા. ૩-૬-૨૦૧૫ English

તરસ્યા ને પાણી, ભૂખ્યા ને અન્ન, નિરાધાર ને આધાર,
એ જ અમારો ધર્મ અને કર્મ

પ્રમુખશ્રી

શ્રી છગનબાઈ વી. ચૌહાણ
મોચીચોક, મહુવા

ઉપપ્રમુખશ્રી

શ્રી અલ્પેશભાઈ સી. દોશી
મોં. ૯૮૨૫૦૦૬૧૬૬

મંત્રીશ્રી

શ્રી હસમુખભાઈ ડી. ત્રિવેદી
મોં. ૯૯૦૪૨૯૯૩૫૫

સંપર્ક માહિતી

શ્રી અમીરભાઈ બી. ઢબ્બુ (અમીરદાદા)
મેનેજીંગ ટ્રસ્ટીશ્રી

સરનામું: C/o કાજલ ટ્રેડર્સ,
પાર્શીવલ પરા, ભારત પેટ્રોલ પમ્પની સામે,
મહુવા- ૩૬૪૨૯૦. ભાવનગર, ગુજરાત, ભારત

 દૂરભાષ: ૯૮૨૫૦ ૯૦૬૨૪

 

સ્થાન