||જય જીવ||

||જીવાત્માની સેવા એ જ પરમાત્માની સેવા||

||જય જીવ દયા||

ટ્રસ્ટ રજી.નં. એફ/૨૯૭૩/ભાવનગર * મંડળી રજી.નં.ગુજરાત /૩૦૫૦/ભાવનગર તા. ૩-૬-૨૦૧૫ English

તરસ્યા ને પાણી , ભૂખ્યા ને અન્ન , નિરાધાર ને આધાર , એ જ અમારું ધર્મ , કર્મ

પ્રમુખશ્રી

શ્રી છગનબાઈ વી. ચૌહાણ
મોચીચોક, મહુવા

ઉપપ્રમુખશ્રી

શ્રી અલ્પેશભાઈ સી. દોશી
મોં. ૯૮૨૫૦૦૬૧૬૬

મંત્રીશ્રી

શ્રી હસમુખભાઈ ડી. ત્રિવેદી
મોં. ૯૯૦૪૨૯૯૩૫૫

સંપર્ક માહિતી


  સરનામું: શ્રી અલ્લારામ સહાયતા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ જી – ૫ , સહયોગ કોમ્પ્લેક્સ , ટી।સી।પેટ્રોલ પંપ પાસે, મહુવા – ૩૬૪૨૯૦ . જિ. ભાવનગર

  દૂરભાષ: ૯૮૨૫૦ ૯૦૬૨૪

 

સ્થાન